Centrul național de transfuzie a sângelui

Direcțiile principale de activitate, sarcini și obiective

Sarcinile de baza ale Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui sunt după cum urmează:


 

  • Planificarea, monitorizarea, evaluarea și coordonarea activității Serviciului de Sînge în Republica Moldova;
  • Producerea componentelor sanguine, preparatelor biomedicale și diagnostice din sînge în scopul asigurării necesităților instituțiilor medico-sanitare;
  • Asistența hemotransfuzionala în situatii de urgență;
  • Investigarea cazurilor de complicații post-transfuzionale;
  • Monitorizarea oportunității, raționalității și corectitudinii folosirii hemoterapiei în instituțiile medicale;
  • Promovarea donării de sînge/componente sanguine voluntare şi neremunerate;
  • Acordarea suportului metodologic și consultativ Instituțiilor Medico-Sanitare Publice;
  • Formarea profesionala a personalului medical în activitatea hemotransfuzională.

 

Obiectivele principale ale activității Centrului sunt:


 

1) Consolidarea capacităţii instituţionale de implementare a cerinţelor Legislatiei Uniunii Europene în asigurarea asistenţei hemotransfuzionale, care va duce la ajustarea actelor reglementative naţionale la rigorile aquis-ului comunitar specific domeniului cu implementare în raport de 90 la sută:

 

 

a) elaborarea, aprobarea şi implementarea reglementărilor naţionale în activitatea unităţilor serviciului de sînge şi instituţiilor medico-sanitare utilizatoare de produse sanguine la rigorile aquis-ului comunitar specific domeniului;

 

b) reglementarea responsabilităţilor în asigurarea atribuţiilor structurilor abilitate de evaluare şi monitorizarea sistemului hemotransfuzional la nivel naţional;

 

c) încheierea de acorduri bilaterale cu statele membre a Uniunii Europene pentru importul/exportul de produse în vederea creşterii eficienţei sistemului;

 

d) atragerea de surse financiare externe pentru realizarea Programului naţional prin elaborarea proiectelor de programe investiţionale (granturi) pentru perfecţionarea tehnologiilor de producere a produselor sanguine de utilizare terapeutică şi diagnostică, examinare de laborator a sîngelui donatorilor şi recipienţilor de produse sanguine, etc.

 

 

2) Asigurarea calităţii, trasabilităţii şi hemovigilenţei în asistenţa hemotransfuzională, ce va asigura ca 95 la sută din activităţile unităţilor serviciului de sînge vor fi realizate în corespundere cu documentele sistemului de management al calităţii ce reglementează domeniul vizat:

 

 

a) asigurarea instruirii specialiştilor implicaţi în aplicarea normelor de siguranţă şi securitate a produselor sanguine, care include: instruirea personalului medical care prescriu utilizarea produselor sanguine cu cerinţele actuale a Ghidului European de utilizare raţională a produselor sanguine pentru asigurarea utilizării eficiente şi calităţii tratamentului hemotransfuzional; instruirea responsabililor de sistemul de hemovigilenţă; instruirea personalului medical implicat în controlul şi raportarea incidentelor adverse; instruirea personalului medical în aplicarea metodelor de control a calităţii în conformitate cu nivelul noilor tehnologii implementate; instruirea personalului pentru implementarea procedurilor de protecţie a datelor şi confidenţialitate la nivelul utilizatorilor sistemului din cadrul unităţilor ce asigură asistenţa hemotransfuzională.

 

b) actualizarea Sistemului Informaţional Automatizat Serviciul de Sînge prin: integrarea informaţiilor privind decizia medicală pentru hemotransfuzie şi hemovigilenţă în dosarul electronic al pacientului, şi elaborarea şi implementarea aplicaţiei de raportare a hemovigilenţei.

 

c) asigurarea biosecurităţii produselor sanguine, care include: ajustarea algoritmului de examinare de laborator a sîngelui/componentelor sanguine donate în depistarea marcherilor infecţiilor hemotransmisibile la prevederile cerinţelor internaţionale vizate de domeniu şi actualizarea informaţiilor epidemiologice privind profilul imunologic şi de analiză a morbidităţii în populaţia generală privind statusul epidemiologic al bolilor transmisibile prin sînge.

 

d) consolidarea, îmbunătăţirea şi întreţinerea bazei tehnico materială a unităţilor serviciului responsabile de producerea şi utilizarea produselor sanguine, prin: asigurarea cu tehnologii moderne  şi dotarea cu tehnică, echipamente medicale, materiale consumabile, reagenţi, teste, reactive conform necesităţilor tehnologiilor şi programului de producere a produselor sanguine, inclusiv menţinere rezerve materiale de stat şi a sistemului ocrotirii sănătăţii; dotarea cu tehnică, echipamente medicale şi asigurarea cu materiale consumabile, reagenţi, reactive conform necesităţilor tehnologiilor de asigurare a securităţii hemotransfuzionale în cadrul instituţiei medico-sanitară utilizatoare de produse sanguine.

 

e) optimizarea asistenţei hemotransfuzionale în cadrul sistemului ocrotirii sănătăţii, ce prevede: realizarea asistenţei hemotransfuzionale în corespundere cu actele reglementative naţionale vizate de domeniu, conform principiului argumentării bazate pe dovezi; monitorizarea şi evaluarea unităţilor serviciului de sînge producătoare de produse sanguine de organizaţiile naţionale şi internaţionale abilitate în domeniu;

 

 

3) Asigurarea autoaprovizionării ţării cu sînge şi produse sanguine astfel ca toate hemotransfuziile vor fi asigurate cu produse sanguine şi realizate conform argumentărilor bazate pe standardele naţionale:

 

 

a) asigurarea cu sînge/componente sanguine, inclusiv materie primă pentru producerea preparatelor biomedicale şi diagnostice sanguine în corespundere cu necesităţile programului de producere a preparatelor sanguine cu utilizare terapeutică şi diagnostic;

 

b) revizuirea şi menţinerea rezervelor de produse sanguine curente pentru necesităţile sistemului ocrotirii sănătăţii, inclusiv rezerve materiale de stat;

 

c) actualizarea anuală a necesităţilor de produse sanguine cu utilizare terapeutică şi diagnostică conform nomenclatorului aprobat;

 

d) reglementarea procesului de asigurare cu produse sanguine oferit de centrele de transfuzie a sîngelui instituţiilor utilizatoare de produse sanguine;

 

e) asigurarea de către centrele de transfuzie a sîngelui a serviciilor specializate (consultative, tratamente, laborator, instruire, etc.) instituţiilor medico-sanitare.

 

 

4) Dezvoltarea continuă a donării voluntare de sînge/component sanguine ce va asigura creşterea numărului anual de donatori voluntari şi neremuneraţi cu 5 la sută:

 

 

a) organizarea campaniilor de informare, promovare şi participare a populaţiei la donărea de sînge voluntară şi neremunerată;

 

b) organizarea serviciilor on-line populaţiei la informaţiile publice privind donarea de sînge, inclusiv şi pentru programarea la donarea de sînge/componente sanguine prin aplicaţia WEB;

 

c) organizarea şi asigurarea programului educaţional privind donarea de sînge voluntară şi neremunerată în instituţiile de învăţămînt preşcolar şi mediu (gimnaziu şi liceu).

 

d) organizarea (promovarea, recrutarea şi menţinerea) programului donărilor voluntare de sînge în parteneriat cu autorităţile publice locale din cadrul teritoriilor administrative;

 

e) asigurarea unui parteneriat durabil cu instituţiile de învăţămînt şi organizaţiile tineretului în promovarea, recrutarea şi participarea la donarea de sînge voluntară a tinerilor;

 

f) fortificarea activităţilor de promovare şi participare la donarea voluntară de sînge a reprezentanţilor forţelor de asigurare a ordinii publice şi apărare;

 

g) identificarea de resurse financiare şi materiale (naţionale şi externe) pentru extinderea şi valorificarea pachetului de garanţii sociale destinate donatorilor de sînge/componente sanguine voluntari, neremuneraţi şi sistematici.